Ondernemingsgegevens:

 • Slots Philip NV (Slots Décoration)
 • Ijzeren Bareel 20a - 8587 Spiere-Helkijn
 • webshop@slotsdeco.com

 • +32 (0) 56 46 11 70
 • RPR Kortrijk
 • Ondernemingsnummer 0455.407.575
 • BE0455.407.575

ART 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Slots Décoration, een NV met maatschappelijke zetel te Ijzeren Bareel 20a - 8587 Spiere-Helkijn - BTW BE0455.407.575 - RPR KORTRIJK (hierna genoemd Slots Décoration), biedt haar klanten de mogelijkheid om producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Slots Décoration moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk door Slots Décoration aanvaard zijn.

ART 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, inclusief BTW en inclusief wettelijke recyclagebijdragen. De aangegeven prijzen zijn exclusief verzendingskosten. De verzendingskosten worden altijd aan u ter bevestiging getoond, alvorens u tot de bestelling over gaat.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs.

ART 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Slots Décoration niet. Slots Décoration is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Slots Décoration is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, levertermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via webshop@slotsdeco.com.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Slots Décoration. Slots Décoration kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft en onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ART 4: Online aankopen

Wanneer alle items die u wil kopen toegevoegd zijn aan de winkelwagen, is de volgende stap het doorlopen van het aankoopproces en de betaling. Om dit te voltooien, doet u het volgende:

 • Ga naar uw winkelmand
 • Klik op de knop ‘afrekenen’.
 • Controleer en/of vervolledig uw persoonsgegevens, afleveropties (afhalen of verzenden) en aflever- en facturatieadres.
 • Vervolgens controleert u uw bestelling en vinkt u het vakje aan naast ‘Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden…’.
 • Klik vervolgens op de knop ‘betalen'.
 • Indien nodig vult u de gegevens in volgens de gekozen betaalmethode en gaat u over tot betaling.
 • De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen:
 1. Bancontact
 2. Belfius Direct Net
 3. KBC/CBC payment button
 4. ING Home’pay
 5. Paypal
 6. Apple pay
 7. Ideal
 8. Sofort banking

Slots Décoration is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ART5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg. De levering kan op twee verschillende manieren gebeuren: Via GLS of via afhaling.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, streven wij ernaar om de goederen aan de woonplaats van de klant te leveren binnen de 5 à 10 werkdagen na de ontvangst van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten onverwijld door de Klant gemeld worden aan webshop@slotsdeco.com.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Slots Décoration was aangeboden.

ART6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Slots Décoration.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Slots Décoration te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ART7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid als consument artikelen online aankopen bij Slots Décoration.

In onze webwinkel heeft de Klant recht op de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen. De Belgische wet op de handelspraktijken, informatie en bescherming van de consument van 12 april 2010 laat de Klant toe online bestellingen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product te retourneren. De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van de originele labels en verpakking terug gestuurd te worden.

1. De Klant verstuurt een retouraanvraag naar jenna@slotsdeco.com. Daarin vermeld de Klant het nummer van bestelling (te vinden naast 'referentie' op de bevestigingsmail van de order) en aanvraag tot retour.

2. Dit wordt verwerkt binnen de 48 uur. Na verwerking krijgt de Klant een retourformulier toegestuurd.

3. Enkel indien de Klant alle gegevens correct heeft ingevuld en aan jenna@slotsdeco.com terugbezorgd heeft, kan de Klant zijn/haar retour organiseren.

4. De Klant staat zelf in voor de kosten en het organiseren van zijn/haar retour. De goederen dienen dan, onbeschadigd, ongebruikt en voorzien van de originele labels en verpakking terug gestuurd te worden naar onderstaand adres:

APS HOME - Doornikserijksweg 432 - 8510 Kooigem - België

De Klant zorgt ervoor dat zijn/haar goederen in een toestand verkeren waarin ze meteen terug in de winkel kunnen worden geplaatst en verkocht. Producten die duidelijke sporen van gebruik vertonen, hoewel ze verder geen gebreken vertonen, kan Slots Décoration niet meer verkopen.

Fysiek kan de Klant momenteel, gezien de genomen maatregelen, geen goederen retourneren.

Na ontvangst van de teruggestuurde goederen zal de terugbetaling binnen de 5 kalenderdagen worden uitgevoerd.

ART8: Garantie

Krachtens de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen, heeft de consument wettelijke garantierechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de originele verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met webshop@slotsdeco.com en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Slots Décoration.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Slots Décoration zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de instructies of handleiding, aanpassing of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op de datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

ART9: Klantendienst

De klantendienst van Slots Décoration is bereikbaar op het telefoonnummer +32 56 46 11 70, via e-mail op webshop@slotsdeco.com
of per post op het volgende kantooradres: Ijzeren Bareel 20a, 8587 Spiere-Helkijn, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ART10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Slots Décoration beschikt, is de Klant in geval van een niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25€ per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Slots Décoration zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Bij niet-betaling behoudt Slots Décoration zich het recht om een cadeaubon te blokkeren totdat de betaling ontvangen is.

ART11: Privacy

Slots Décoration respecteert uw persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. De door u meegedeelde persoonsgegevens (uw naam, adres, e-mailadres, etc.) zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: direct marketing (na toestemming van de Klant) en het verwerken alsook het aanbieden van opvolging van de bestelling (inclusief Track & Trace Service voor de Klant).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verwerken alsook het opvolgen van de bestelling (inclusief Track & Trace Service voor de Klant).

De Klant stemt er bijgevolg mee in dat het opgegeven e-mailadres bij het afhandelen van de bestelling verwerkt wordt door Slots Décoration en overgedragen wordt aan een derde partij, hetzij BPost of GLS Belgium, teneinde de bestelling te kunnen verzekeren en te laten opvolgen door de Track & Trace service van de derde partij.

Daarnaast houdt Slots Décoration online (anonieme) bezoekerstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval u toestemming heeft gegeven voor het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing kan u zich hier steeds kosteloos tegen verzetten. Hiertoe kan u zich steeds wenden tot Slots Décoration, Ijzeren Bareel 20a, 8587 Spiere-Helkijn, webshop@slotsdeco.com.

ART12: Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Er worden ‘first party cookies’ gebruikt door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Ook worden er ‘third party cookies’ gebruikt. ‘Third party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

ART13 : Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Slots Décoration om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan dergelijke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze voorwaarden aantasten.

ART14: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

ART15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ART16: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement KORTRIJK bevoegd.